Home | Artiklar | FJL 4-2018: Socialdemokraternas svar i sin helhet

FJL 4-2018: Socialdemokraternas svar i sin helhet

Ur FJL 4-2018.

I FJL 4-2018 har partiledare och kulturpolitiska talespersoner från varje riksdagsparti berättat om sin syn på dansband som kultur och ”dansbandsmomsen”. Två av socialdemokraternas svar var tvungna att kortas av utrymmesskäl, men här följer som utlovat de fullständiga svaren från socialdemokraternas Gunilla Carlsson, vice ordförande i riksdagens kulturutskott:

Fråga 3: Vet du varför dans till dansband inte omfattas av kulturmomsen på 6 procent utan beskattas med 25 procent?

– Mervärdesskattens historia finns väl beskriven i Mervärdesskatteutredningens betänkande SoU 2005:57 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? Efter skattereformen 1990/91, vars inkomstskattesänkningar delvis finansierades av höjd och breddad moms, sattes momsen generellt på 25 procent. ”Kulturmomsen”, 6 procent, infördes 1996 på konserter, opera, balett m.m. Böcker och tidskrifter fick 6 procent år 2002. Med olika nivåer på momsen följer givetvis ständiga avgränsningsdiskussioner vilka mervärdesskatteutredningen diskuterar i delbetänkandet ovan, frågan om fördelar och nackdelar med sex procent för också danstillställningar diskuteras utförligt på s. 201f. Kommittén föreslog i sitt slutbetänkande att Sverige i likhet med Danmark borde ha en enhetlig moms. Den borgerliga regeringen visade inget intresse för att vidare behandla frågan.

Inom EU diskuteras ett nytt mervärdesskattedirektiv och innan detta är klart är det föga meningsfullt att börja ändra i momssatser för enskilda varor och tjänster. Det nya EU-direktivet kan både öppna och stänga möjligheter på olika områden. Frågan har diskuterats under den tidigare S-regeringen och under åtta års borgerlig regering och uppfattningen har varit att det faktiskt inte utifrån nuvarande momslagstiftning är möjligt att göra denna förändring. Danstillställningar finns inte angivet på den lista som styr vilka varor och tjänster som kan ha lägre moms än normalmomsen i ett land. Att strunta i eller utmana direktivet skapar konflikt med EU-rätten och blir en fråga om, enligt EU-rätten, olagligt statsstöd och illojal konkurrens.

Fråga 4: Vad tycker du om att annan musik, som exempelvis hårdrocks- och popkonserter, har en betydligt lägre momssats på entrén?

– Momsskillnaden beror på att det är skilda verksamheter (konsert kontra danstillställning) och har inget att göra med vad det är för sorts musik. I SOU 2005:57 resoneras om nya avgränsningsproblem som skulle uppstå om även dans fick 6 procents moms. Det man diskuterat är om även kommersiell dans på nattklubbar och diskotek också skulle få 6 procent. Vidare finns frågan om att viss förtäring ibland ingår i dansbiljetten och om detta då ska särskiljas eller ska 6 procent gälla för hela biljettpriset. Om man sedan vill lösa det genom att alla danstillställningar, kommersiella eller föreningsdrivna, får sänkt moms liksom hela dansbiljetten oavsett vad som ingår (eller inkluderas eftersom det med sänkt moms på hela biljettpriset blir attraktivt att då lägga in allt möjligt i biljettpriset), så kommer vi in på frågan om vilket skattebortfall vi i så fall får. Vi behöver våra skatteintäkter för att finansiera vård, skola och omsorg. Momsen blir också en allt viktigare intäktskälla när skatteintäkter på kapital/företag och förvärvsinkomster minskas genom skattesänkningar. (S) sänker bolagsskatten och skatten för ålderspensionärer. Borgerligheten vill tillsammans med Sverigedemokraterna genomföra stora skattesänkningar utöver dessa två.