Home | Nyheter | Skatteutskottet vill inte sänka dansbandsmomsen

Skatteutskottet vill inte sänka dansbandsmomsen

Igår torsdag besökte FÅR JAG LOV Riksdagen, för att följa upp det pågående dansbandsprojekt som drivs av moderaternas Ellen Juntti och Loridanna Mortensen Mates. Samma dag debatterades dansbandsmomsen i riksdagens plenisal. Tyvärr föreslår skatteutskottet att riksdagen röstar nej till samtliga motioner (förslag) om sänkt dansbandsmoms. Beslutet fattas onsdag 21 mars i riksdagen, och Ellen Juntti gissade att ett ”nej” då är att vänta.

Följande riksdagsledamöter har under 2011 lagt in motioner om sänkt dansbandsmoms:
Ellen Juntti (M)
Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (M)
Hans Hoff (S)
Lars Tysklind (FP)
Ola Johansson och Solveig Zander (C)

Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD)
(
Tidigare år har flera andra ledamöter, även från Vänsterpartiet, föreslagit sänkt dansbandsmoms.)

Detta är ett utdrag ur skatteutskottets ställningstagande:
(Hela kan läsas här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201112Allmanna-motioner-om-me_GZ01SkU15)

”I ett flertal motioner föreslås sänkt eller slopad mervärdesskatt för nya grupper av varor och tjänster.

Frågan om skattesatserna på momsområdet har länge varit föremål för diskussion. Den var aktuell också vid förra årets behandling av allmänna motioner på mervärdesskatteområdet liksom vid tidigare år och är så alltjämt.

Utskottet framhöll i förra årets betänkande (—) liksom vid tidigare års behandling (—) att det finns goda skäl att sträva efter ett system med så få undantag och områden med reducerad skattesats som möjligt. Samtidigt framgår det att önskemålen om enkla och lättillämpade skatteregler inte kan ses isolerat utan hela tiden måste vägas mot andra samhälleliga behov.

Utan att i grunden frångå denna tidigare inställning delar också utskottet regeringens reformambitioner i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 s. 60) att sänkt mervärdesskatt för vissa tjänster kan förväntas bidra till ökad varaktig sysselsättning genom en växling från hemarbete till förvärvsarbete. Utskottet finner att det med hänsyn till de möjligheter som numera finns inom ramen för EU:s regelverk att tillämpa reducerade skattesatser för vissa tjänster finns all anledning att avvakta resultatet av den utredning som regeringen har tillsatt och att därefter på nytt överväga dessa frågeställningar.

Utskottet ser därmed inte någon anledning att för närvarande rikta ett tillkännagivande till regeringen om en omedelbar förändring av mervärdesskattestrukturen.

(—)”

Leave a Reply